Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej [...]

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny, przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku, o - sobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się    orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, - [...]

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.; Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia [...]

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje: - matce albo ojcu, - opiekunowi faktycznemu dziecka, - osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy [...]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 1922,00 zł na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody za 2015r. Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje [...]

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie, przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.   Uprawnionymi do tego świadczenia są: - bezrobotni – aby [...]

metryczka