Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły



WÓJT GMINY SOCHACZEW
ogłasza konkurs na stanowisko 
Dyrektora
 Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  Wymysłów 17,  96-500 Sochaczew


I. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać przewidziane prawem wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań,  jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek  ( Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.).

II. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia   2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 
z późn. zm.), oferta kandydata  przystępującego  do konkursu powinna zawierać: 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły 
2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie  będącej nauczycielem,
4)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3,
5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  
na stanowisku kierowniczym,

7)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie  o przestępstwo ścigane 
 z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia  funkcji   związanych  
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) 
10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora; 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem  telefonu kontaktowego i dopiskiem:  „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wymysłowie, Wymysłów 17, 96-500 Sochaczew.
  w terminie do dnia 30.07.2014 r.( środa)) do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sochaczew, ul Warszawska 115, pokój 17 ,I piętro lub przesłać pocztą 
na podany adres ( decyduje data wpływu ). Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły należy umieścić w wewnętrznej zamkniętej kopercie oznakowanej napisem „KONCEPCJA”

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sochaczew. 
O terminie i  miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.



Wójt Gminy Sochaczew
      Mirosław Orliński



konkurs (175kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Dąbrowska (15 lipca 2014)
Opublikował: Łukasz Zielliński (15 lipca 2014, 08:55:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1931