Pozostałe ogłoszenia i decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego

Pozostałe ogłoszenia i decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego po działkach 64, 79, 101 i 102 we wsi Lubiejew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego po działkach 64, 79, 101 i 102 we wsi Lubiejew znajduje [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego po działkach 165, 139/3, 78, 77/3 i 76 we wsi Lubiejew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego po działkach 165, 139/3, 78, 77/3 i 76  we wsi [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej we wsiach Janaszówek, Wyjazd, Wymysłów, Chrzczany

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej we wsiach Janaszówek, Wyjazd, Wymysłów, Chrzczany znajduje się w [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego we wsi Żukówka w Gminie Sochaczew.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego we wsi Żukówka w Gminie Sochaczew znajduje się w poniższym załą [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka kanalizacji deszczowej we wsi Rozlazłów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka kanalizacji deszczowej we wsi Rozlazłów znajduje się w poniższym załączniku: [...]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji o znaczeniu gminnym z zakresu infrastruktury technicznej obejmującej budowę dwóch dróg publicznych gminnych w miejscowości Czerwonka-Parcel

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji o znaczeniu gminnym z zakresu infrastruktury technicznej obejmującej budowę dwóch dróg publicznych gminnych w miejscowości Czerwonka-Parcel [...]

Ogłoszenie o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym PGR Bielice

Treść ogłoszenia o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie  kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym PGR Bielice znajduje się w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Rozlazłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

___________________________________________________________________________________OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sochaczew   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Sochaczew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew, obejmującego fragment wsi Czerwonka Parcel wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOCHACZEW O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie o ustalenie lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym z zakresu infrastruktury technicznej

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2013 r. poz. 627), uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia można w [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Sochaczew o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę obiektu zlokalizowanego we wsi Żukówka w Gminie Sochaczew

  Pełna treść w poniższym załącznikuOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOCHACZEW O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO                 [...]

metryczka