Uchwała nr XLIX/255/2014Rady Gminy Sochaczewz dnia 19 lutego 2014w sprawie przyjęcia programu „ Karta Seniora "art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Uchwała nr XLIX/255/2014
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 19 lutego 2014


w sprawie przyjęcia programu „ Karta Seniora "

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)


§ 1
1. Przyjmuje się na terenie Gminy Sochaczew program „ Karta Seniora ”, będący elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę. 
2. Program skierowany jest do osób starszych w wieku „70+” zamieszkałych na terenie Gminy Sochaczew.
3. Program ma na celu wsparcie tych osób w aktywnym przeżywaniu  jesieni swojego życia.`
§ 2
1. Cele Programu realizowane będą przez:
1) opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg udzielanych beneficjentom programu przez:
a) jednostki gminne prowadzone przez Gminę Sochaczew;
b) inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia;
c) firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy  Sochaczew, które uzyskają status „Partnera” programu.
2) podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności i zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych;
2. Lista „Partnerów” dostępna  będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy .
3. Potwierdzeniem faktu przyznania przez Partnera  ulg dla uprawnionych wymienionych w §1 pkt 2 niniejszego  programu będą  naklejka i logo informujące o honorowaniu „ Karty Seniora” umieszczone w witrynach, kasach i materiałach promocyjnych instytucji i podmiotów współpracujących z Gminą Sochaczew w zakresie realizacji programu „ Karta Seniora”.
4. Wysokość przyznanych  ulg  przez Partnera należy wyłącznie do niego i z tego tytułu beneficjent programu nie ma  żadnych roszczeń do Gminy Sochaczew.
§ 3
W sposób szczególny „  Karta Seniora " uprawnia do:
1. 50% zniżki od obowiązujących cen  karnetów lub biletów jednorazowych na basen   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
2. 50% zniżki dla posiadaczy karty Seniora na wejścia na 4 imprezy w ciągu roku kalendarzowego organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie .

3. 50% zniżki od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
4. umożliwienie bezpłatnego kontaktu z  Radcą Prawnym w określone godziny i dni tygodnia w wyznaczonym pomieszczeniu Urzędu Gminy Sochaczew.
5. ulg, rabatów, upustów oferowanych przez Partnera zgodnie z podpisaną umową. 
§ 4
1. Uzyskanie „Karty Seniora ” odbywać się będzie na wniosek osoby, która ukończyła 70 lat, posiada zamieszkanie na terenie Gminy Sochaczew oraz złoży wniosek w Urzędzie Gminy Sochaczew.
2. Osoba zainteresowana otrzymaniem „ Karty Seniora ” zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Sochaczew, gminne  jednostki organizacyjne oraz partnerów Programu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
3. „ Karta Seniora ” wydawana jest bezpłatnie, ważna jest bezterminowo i zawiera imię, nazwisko oraz PESEL beneficjenta Programu. Karta Seniora jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.
4. W przypadku zagubienia „Karty Seniora ” wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Sochaczew oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu Karty z równoczesną prośbą wyrobienia duplikatu.

§ 5
Koordynatorem programu  będzie Urząd Gminy Sochaczew.
§ 6
1. Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o dochody własne Gminy Sochaczew.
2. W przypadku pojawienia się możliwości, będą czynione starania o pozyskanie środków z innych źródeł.
§ 7
Wzory karty „ Karta Seniora”, naklejki i logo dla Partnerów programu „Karta Seniora”, wzór wniosku o wydanie karty oraz miejsce jej wydawania określa Wójt Gminy Sochaczew  w drodze zarządzenia.
§ 8
Informacje o  „ Karcie Seniora " będą rozpowszechnione poprzez plakaty, ogłoszenia w lokalnej prasie oraz w Internecie.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew
§ 10
Uchwała  wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

metryczka


Opublikował: Łukasz Zielliński (9 lutego 2015, 09:49:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773