Uchwała nr XLIX/254/2014Rady Gminy Sochaczewz dnia 19 lutego 2014w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Sochaczew „Karty Dużej Rodziny”art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

Uchwała nr XLIX/254/2014
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 19 lutego 2014


w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Sochaczew „Karty Dużej Rodziny”

art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),


UCHWAŁA NR  XLIX/254/2014
RADY GMINY SOCHACZEW
z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Sochaczew „Karty Dużej Rodziny”

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U.  z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

Kierując się racją, iż rodzina wymaga szczególnej troski i ochrony oraz doceniając pozytywny wpływ jaki wnoszą duże rodziny w rozwój gospodarczy i społeczny gminy, w celu zapewnienia dostępności rodzinom wielodzietnym do dóbr sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i konsumpcyjnych Rada Gminy Sochaczew przyjmuje niniejszą uchwałę.

§ 1.
 Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą ”, należy przez to rozumieć imienną kartę wydawaną przez Wójta Gminy Sochaczew członkom rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód, uprawniającą do korzystania z ulg, preferencji i zwolnień w zakresie usług realizowanych w  jednostkach użyteczności publicznej,  
2) rodzinie wielodzietnej, należy przez to rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka) wspólnie zamieszkałą na terenie Gminy Sochaczew, składającą się z rodziców (rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a w  przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje w systemie stacjonarnym do ukończenia 25 roku życia,
3) rodzicach, należy przez to rozumieć biologicznych lub adopcyjnych rodziców dzieci, a także opiekunów prawnych, rodziców zastępczych ,
4) rodzinie zastępczej, należy przez to rozumieć: rodzinną formę pieczy zastępczej sprawowaną 
w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.),
5) partnerze, należy przez to rozumieć podmiot lub instytucję, która podpisała umowę o współpracy z Gminą Sochaczew w zakresie realizacji Karty.
§ 2.

1. W celu wspierania i promowania rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, wzmocnienia funkcji i poprawy jej sytuacji oraz wyrównywania szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych wprowadza się na terenie Gminy Sochaczew Kartę Dużej Rodziny.
2. Karta wydawana jest na podstawie wniosku złożonego przez jednego lub dwoje rodziców, wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Karta będzie uprawniała do:   

1. 50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na wejścia na basen  (przy zakupie karnetów lub biletów jednorazowych) w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
2. 50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
3. 50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na wejścia na 4 imprezy w ciągu roku kalendarzowego organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie
4. ulg, rabatów, upustów oferowanych przez Partnera zgodnie z podpisaną umową. 

§ 4.

Zasady otrzymania Karty Dużej Rodziny:
1) Kartę wydaje Wójt Gminy Sochaczew na podstawie złożonego wniosku na okres 12 miesięcy, 
2) Kartę otrzymuje bezpłatnie każdy członek rodziny wielodzietnej z wyłączeniem dzieci poniżej 7 roku życia,
3) Karta wydawana jest równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, po weryfikacji wniosku, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia wraz z kompletem dokumentów,
4) Karta zawiera numer, imię, nazwisko i okres ważności i jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego,
5) w przypadku utraty Karty wnioskodawcy lub członka jego rodziny, wnioskodawca może złożyć wniosek o duplikat z równoczesnym oświadczeniem o zagubieniu lub zniszczeniu dokumentu. Wzór wniosku o wydanie duplikatu Karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5.

1. Karta Dużej Rodziny ma charakter otwarty i do jej realizacji mogą przystąpić wszyscy zainteresowani partnerzy. 
2. Lista „Partnerów” dostępna  będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy .
3. Potwierdzeniem faktu przyznania przez Partnera  ulg dla uprawnionych wymienionych w §1 niniejszego  programu będą  naklejka i logo informujące o honorowaniu „ Karty Dużej Rodziny” umieszczone w witrynach, kasach i materiałach promocyjnych instytucji i podmiotów współpracujących z Gminą Sochaczew w zakresie realizacji programu „ Karta Dużej Rodziny”.
4. Wysokość przyznanych  ulg  przez Partnera należy wyłącznie do niego i z tego tytułu beneficjent programu nie ma  żadnych roszczeń do Gminy Sochaczew.
5. Partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zapisów § 4 pkt 4 niniejszej uchwały.
§ 6.

Wzór Karty Dużej Rodziny  ustala Wójt Gminy Sochaczew.§ 7.

1. Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o dochody własne Gminy Sochaczew.
2. W przypadku pojawienia się możliwości, będą czynione starania o pozyskanie środków z innych źródeł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


      

metryczka


Opublikował: Łukasz Zielliński (9 lutego 2015, 09:30:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 813