Uchwała nr LV/279/2014Rady Gminy Sochaczewz dnia 23 lipca 2014zmiany Uchwały Nr XLIX/255/2014 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora”Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

Uchwała nr LV/279/2014
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 23 lipca 2014


zmiany Uchwały Nr XLIX/255/2014 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:


§1
W uchwale Nr XLIX/255/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r.w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora”, wprowadza się następujące zmiany:
§3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„50% zniżki od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (warunkiem skorzystania z ulgi jest uiszczenie opłaty w terminie)”
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Ćwikliński

metryczka


Opublikował: Krzysztof Antczak (6 sierpnia 2014, 15:24:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1029