Uchwała nr XXXV/171/2013Rady Gminy Sochaczewz dnia 27 marca 2013w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r.:, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz.327; Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r.:, Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r.: poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r.: poz. 391, poz. 951, zm. z 2013 r. poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXV/171/2013
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 27 marca 2013


w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r.:, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz.327; Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r.:, Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r.: poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r.: poz. 391, poz. 951, zm. z 2013 r. poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:


§ 1.
 
W uchwale Nr XXXIII/154/13 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew,
wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 11 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„odpady zielone mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji kompostowane              w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać oddzielnie, tj. w osobnym specjalnie oznakowanym worku podmiotowi uprawnionemu 5 razy w roku”
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Antczak (19 września 2013, 11:11:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862